Program Wyborczy

 

Dział I: Miasto z Nową Energią

Główne cele
Przyspieszenie rozwoju Tarnowa, zahamowanie dynamiki wyludniania się miasta, skuteczna konkurencja miasta o mieszkańców, zatrzymanie absolwentów szkół i uczelni wyższych, rozwój kreatywnej klasy średniej, ożywienie turystyczne miasta.

 

Program działań

1. Wdrożenie nowej strategii miasta (na lata 2020-2030), uwzględniającej wyzwania Tarnowa, zmiany
w strukturze demograficznej i stylu życia mieszkańców, cyfryzację i wejście w życie nowych technologii: 5G,
sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość, internet rzeczy, łańcuch blokowy).
2. Określenie kluczowych branż przyszłości miasta: IT, automatyka i robotyka, opieka senioralna
i telemedycyna, edukacja cyfrowa, obsługa procesów biznesowych (BPO/SCC/ITO), ekologia, turystyka,
branże kreatywne, przemysły tradycyjne.
3. Wdrożenie programów edukacji profilowanej , wyposażenie absolwentów tarnowskich szkół
w kompetencje kluczowe dla rozwoju gospodarczego miasta (zob. dziedzina: EDUKACJA).
4. Przekształcenie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego w Tarnowską Agencję Inwestycji, wraz
z dokapitalizowaniem spółki, poszerzeniem kompetencji w zakresie pozyskiwania i scalania nowych terenów
inwestycyjnych
5. Stworzenie dużej, regionalnej strefy przemysłowej z uzbrojonymi terenami, planem zagospodarowania
przestrzennego i łatwym dostępem do autostrady (np. wokół węzła autostrady w Krzyżu).
6. Budowa pierwszego budynku biurowego klasy A w Tarnowie (projekt: KORPO dla młodych),
7. Otwarcie miasta na inwestorów korporacyjnych z globalnych kierunków (m.in. Chiny, Indie, USA, Niemcy).
8. Współpraca z wyższymi uczelniami polskimi i zagranicznymi w zakresie idei: Przemysł 4.0 (analogicznie
w zakresie: Health City i Smart City), budowanie wokół tych idei projektów rozwojowych dla miasta.
9. Aktywna współpraca z agencjami rządowymi i wojewódzkimi w celu uzyskania wsparcia na rozwój
i inwestycje (m.in. Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu, Agencja Rozwoju Przemysłu, Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju).
10. Stworzenie atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (katalog terenów
mieszkaniowych), jako odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców oraz przeciwdziałanie suburbanizacji
(teren musi mieć MPZP oraz podstawowe uzbrojenie i drogi),
11. Wsparcie dla start-upów oraz firm z branż kreatywnych (wynajem miejskich lokali użytkowych „za 1 zł/m2”,
zwolnienia z podatków lokalnych, udział miasta w promocji).
12. Zatrudnianie podmiotów lokalnych i przedsiębiorstw społecznych do obsługi zadań publicznych.
13. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w jednostkach podległych miastu – zasada godnej płacy.
14. Zmiana formuły Forum Inwestycyjnego, organizacja wydarzenia przez partnerów lokalnych.

Główne cele

Edukacja cyfrowa jako znak rozpoznawczy i silna marka miasta, rozwój szkolnictwa praktycznego zawodowego, rozwój akademickiego miasta, lepsze kompetencje absolwentów na starcie zawodowym, rozwój przedsiębiorczości młodych.

 

Program działań

1. Dopasowanie polityki edukacyjnej do strategii gospodarczej Tarnowa.
2. Utworzenie przy prezydencie stałej Rady Edukacji Cyfrowej z udziałem przedstawicieli władz uczelni,
dyrektorów szkół, studentów oraz przedsiębiorców.
3. Uruchomienie na różnych szczeblach operacyjnych współpracy instytucjonalnej w „złotym trójkącie”:
samorząd – uczelnia – biznes (SUB), z zabezpieczeniem koordynacji działań przez Urząd Miasta.
4. Wdrożenie poprzez SUB kanałów edukacji profilowanej (pod rynek pracy, biznes i strategię miasta)
w szkołach średnich i na uczelniach wyższych.
5. Przyspieszenie rozwoju nowoczesnego szkolnictwa zawodowego (we wskazanych branżach
strategicznych), ze zwiększeniem udziału przedsiębiorców lokalnych w procesie dydaktycznym.
6. Rozwój kierunków studiów w Tarnowie w zakresie wskazanych branż strategicznych (np. nowe kierunki
inżynierskie, opieka senioralna i telemedycyna, edukacja cyfrowa, branże kreatywne), zwiększenie w ciągu
pięciu lat liczby studentów w Tarnowie o 20%.
7. Wdrożenie miejskiego programu „Tarnowski Talent” – ze wsparciem dla uczniów szkół średnich
szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach, granty/stypendia rozwojowe oraz pomoc w organizacji
indywidualnych ścieżek edukacji i rozwoju.
8. Przyspieszenie modernizacji tarnowskich szkół - doposażenie w pomoce dydaktyczne XXI wieku, poprawa
jakości środowiska pracy nauczycieli, sukcesywne wdrażanie programu „Laptop dla nauczyciela” z szeroką
ofertą specjalistycznych szkoleń.
9. Wdrożeniu programu dodatkowych zajęć lekcyjnych z zakresu umiejętności kodowania, budowania
algorytmów i podstaw programowania oraz umiejętności miękkich.

Główne cele

Zastopowanie procesu tracenia funkcji społeczno-gospodarczych przez Tarnów, przywrócenie miastu rangi liczącego się ośrodka regionalnego, większa dbałość o interesy naszego miasta w relacjach z decydentami krajowymi i wojewódzkimi, aktywny udział Tarnowa w integracji z innymi polskimi średnimi miastami w lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju i deglomeracji, partnerskie relacje z wszystkimi gminami subregionu tarnowskiego z maksymalnym wykorzystaniem dostępnych synergii, lepsza współpraca gospodarcza, społeczna i kulturalna z miastami partnerskimi w kraju i zagranicą.

Program działań

1. Stały lobbing na rzecz rozszerzenia granic miasta o sąsiednie sołectwa wraz z przygotowaniem atrakcyjnej
oferty dla mieszkańców sołectw, obejmującej m.in.:

 • gwarancję oświaty na wysokim poziomie (z gwarancją utrzymania lokalnych szkół),
 • możliwość ubiegania się o stypendia dla uczniów i sportowców (program Tarnowski Talent),
 • korzystanie z wszystkich przywilejów rozbudowanej o nowe funkcje karty miejskiej PREMIUM,
 • objęcie sołectwa programami miejskimi dla osiedli,
 • objęcie opieką społeczną dla potrzebujących, realną możliwością otrzymania mieszkania komunalnego, miejskim bonem opiekuńczym itd.,
 • wsparcie finansowe i organizacyjne dla lokalnych inicjatyw społecznych, np. kół gospodyń, zespołów
  ludowych, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych,
 • całonocne oświetlenie uliczne, zimowe utrzymanie dróg, upiększanie terenów zielonych,
  udrażnianie rowów melioracyjnych, częsty wywóz odpadów komunalnych, likwidacja dzikich
  wysypisk śmieci, częste patrole Straży Miejskiej,
 • zadania, których gminy nie są w stanie zrealizować bez miasta (przykład: budowa ulicy Rudy Młyny
  do Tarnowca lub nowa droga na Wolę Rzędzińską przez Ablewicza zgodnie ze studium),

2. Rozszerzenie współpracy z ościennymi gminami z poszukaniem i wykorzystaniem synergii
(np. połączenia autobusów miejskich).
3. Stworzenie związku gmin i powiatów regionu tarnowskiego jako platformy współpracy samorządów
sąsiadujących z Tarnowem, opracowanie wspólnej strategii rozwoju w ramach związku oraz projektów
inwestycyjnych, zabieganie o uwzględnienie Tarnowa i subregionu w planie Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w perspektywie 2021-2027.
4. Przygotowanie niezbędnej infrastruktury do pozyskania instytucji o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim
i ponad regionalnym, tj. instytucje administracyjne (państwowe i samorządowe), kulturalne, społeczne,
naukowo-badawcze.
5. Zainicjowanie w Tarnowie Forum Średnich Miast (dawne stolice wojewódzkie) w celu integracji
i wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju i deglomeracji.
6. Nowe kontakty i współpraca z miastami polskimi i europejskimi.
7. Lobbing na rzecz projektów deglomeracyjnych oraz w zakresie uwzględniania w dokumentach
planistycznych (rządowych i wojewódzkich) Tarnowa, jako dużego ośrodka regionalnego.
8. Ciągły monitoring aktywności inwestorskiej na szczeblu centralnym (rządowym).
9. Skuteczne poszukiwanie inwestorów zagranicznych, którzy w oparciu o przygotowane wcześniej tereny
inwestycyjne z właściwą infrastrukturą, stworzą bezpieczne miejsca pracy, adekwatne do aspiracji klasy
średniej.

 

Główne cele

Efektywne wykorzystanie narzędzi rewitalizacji infrastrukturalnej, funkcjonalnej i społecznej do przyspieszenia rozwoju miasta, zatrzymanie depopulacji, rozwój społeczno-gospodarczy i turystyczny miasta.

Program działań
1. Rewizja strategii rewitalizacyjnej miasta pod kątem wyboru najlepszych projektów miastotwórczych.
2. Określenie miejsc i projektów priorytetowych (Góra Św. Marcina wraz z ruinami zamku oraz stare miasto,
wysoki priorytet: planty koło dworca PKP, teren byłego Owintaru, „miasto za torami”, Park Sanguszków,
modernistyczne Mościce, parki miejskie).
3. Wdrożenie programu rewitalizacji Starego Miasta, w tym wynajem mieszkań i lokali dla młodych
mieszkańców oraz przedstawicieli branż kreatywnych (startupy, freelancerzy, ludzie kultury i nauki).
4. Zakończenie sporu o tereny na Górze Św. Marcina, odblokowanie rozwoju tych terenów wraz
z rozpoczęciem dużej inwestycji turystycznej o charakterze miastotwórczym (wieża widokowa).
5. Odblokowanie rozwoju Owintaru wraz planem zagospodarowanie przestrzennego,
z wykorzystaniem różnych koncepcji (m.in. Tarnów 2.0).
6. Rewitalizacja odcinka Krakowska (góra) – Wałowa – Lwowska (góra), m.in. z urządzeniem ścieżek
rowerowych, tramwajem retro (na kółkach) jeżdżącym w dwóch kierunkach.
7. Zaprojektowanie i urządzenie w Parku Sanguszków „ogrodu włoskiego”.
8. Realizacja innych projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych przez mieszkańców i Tarnowski
Komitet Rewitalizacyjny.
9. Remont stadionu w Mościcach.
10. Rewizja koncepcji Centrum Przygotowań Paraolimpijskich w Mościcach.
11. Większa autonomia dla rad osiedlowych (np. udział przedstawicieli w komisjach przetargowych
na zadania realizowane w obszarze danego osiedla).

 

Główne cele

Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców;
odciążenie mieszkańców od niegodności ruchu tranzytowego, poprawa dojazdu do terenów przemysłowych.

Program działań
1. Połączenie ulic Warsztatowej i Tuchowskiej – ważnego elementu poprawy dojazdu do obwodnicy, dopiero
po zrealizowaniu tej inwestycji należy rozważyć budowę dodatkowych węzłów, poprawie ulegnie również
dojazd do terenów przemysłowych położonych w okolicy ulic Przemysłowej, Fabrycznej i Gliniańskiej.
2. Przedłużenie ulicy Tuchowskiej - oprócz pierwszego etapu Tuchowska-Tarnowskich, należy rozpocząć
działania zmierzające do budowy dalszej części, aż do ulicy Gumniskiej.
3. Węzeł autostradowy na ulicy Niedomickiej – rozwiązanie potrzebne, jednak dosyć drogie; dla Tarnowa jest
to ważna inwestycja lecz nie kluczowa, dzięki jej realizacji zmniejszy się tranzyt i poprawi dostępność do
terenów przeznaczonych pod inwestycje.
4. Wschodnia obwodnica Tarnowa - realizacja tego ważnego zadania zależy w dużej mierze od dostępnych
środków finansowych z budżetu centralnego oraz GDDKIA, inwestycja nie jest ujęta w Programie Budowy
Dróg Krajowych 2014-2025; im bardziej na wschód od Tarnowa, tym lepszy przebieg trasy obwodnicy.
5. Zachodnia obwodnica Tarnowa - równolegle z budową łącznika miasta z węzłem autostradowym
w Wierzchosławicach możliwa jest budowa zachodniej obwodnicy, łączącej autostradę A4 z DK94; budowa
drogi nie oznacza rezygnacji z budowy wschodniej obwodnicy a planowany nowy most na Dunajcu będzie
jej częścią, dzięki temu koszt realizacji nie powinien być duży, na trasie nie występują skomplikowane
obiekty inżynierskie, będzie to droga jednojezdniowa; takie połączenie znacznie odciąży aleję Jana Pawła II
z ruchu tranzytowego w relacji Jasło-Kraków.
6. Program remontów dróg osiedlowych na całą kadencję (przygotowanie i wdrożenie).
7. Linia kolejowa Tarnów – Busko – Kielce; wspólnie z aktywistami i władzami innych samorządów zostanie
zawiązana koalicja nieformalna na rzecz wspólnego lobbingu za budową odcinka Żabno-Busko, np. ze
środków rządowego programu „Centralny Port Komunikacyjny”. Wzorem jest inicjatywa „pociąg – autobus
– góry”, która w dużej mierze doprowadziła do podjęcia działań w celu budowy linii Podłęże-Piekiełko;
dla Tarnowa powstanie linii oznacza wzrost znaczenia miasta jako węzła kolejowego i możliwość sprawnego
dojazdu koleją na północ.
8. Trawiasty pas startowy o długości pozwalającej na bezpieczne lądowanie małych i średnich samolotów
(800 m) bez drzew i linii energetycznych; koszt budowy symboliczny, ograniczy się do niwelacji terenu i jego
utwardzenia.
9. Program budowy sieci dróg rowerowych – nacisk zostanie położony na jakość infrastruktury

Program obejmuje: opracowanie projektu spójnej sieci tras wraz z nadaniem kategorii (główne, zbiorcze,
uzupełniające, rekreacyjne) oraz priorytetu realizacji, budowę etapową tras rowerowych oraz powołanie
oficera rowerowego, czyli osoby, która będzie dbała o stan ścieżek rowerowych w mieście; działania będą
się toczyły na trzech frontach:
• budowa nowych dróg rowerowych, zarówno w ramach prowadzonych inwestycji drogowych jak
i realizowanych osobnych projektów rowerowych - przykład: trasa rowerowa wzdłuż linii kolejowej
nr 91 na terenie miasta, pierwszy etap to odcinek od Lwowskiej do Braci Saków,
• modernizacja istniejących ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wraz z zapewnieniem
odpowiednich parametrów trasy oraz nawierzchni, zastąpienie fazowanej kostki betonowej asfaltem
lub tam, gdzie to koniecznie - kostką niefazowaną, likwidacja przeszkód takich jak latarnie czy kosze
na śmieci, poprawa bezpieczeństwa przez jasne oddzielenie ruchu rowerowego od pieszego,
• zmiany w organizacji ruchu usprawniające poruszanie się rowerem - przykład: wprowadzenie
kontraruchu na ulicy Krakowskiej od Batorego do Nowego Światu, umożliwienie ciągłej jazdy
rowerem na ścieżkach wzdłuż ulic Słonecznej czy Lwowskiej, bez konieczności schodzenia z roweru.

10. Tworzenie węzłów komunikacyjnych w mieście przez łączenie różnych środków transportu
w tym komunikacji indywidualnej i zbiorowej (rozwój zrównoważonej mobilności).

Dział II: Miasto do zamieszkania

Główne cele:

ułatwienia i zachęty do osiedlania się w Tarnowie, pomoc ludziom młodym i absolwentom wyższych uczelni, konkurencja o nowych mieszkańców, zahamowanie wyludniania się miasta, przeciwdziałanie suburbanizacji.

Program działań:

 • przygotowanie atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (katalog terenów mieszkaniowych), jako odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców oraz przeciwdziałanie suburbanizacji (teren musi mieć MPZP oraz podstawowe uzbrojenie i drogi),
 • budowa minimum dwóch bloków komunalnych w trakcie kadencji – tanie mieszkania czynszowe dla ludzi młodych,
 •  docelowo budowa osiedla (według projektu architektonicznego na miarę XXI w., w technologii pasywnej z atrakcyjnym terenem do wypoczynku, we współpracy z MZB i TTBS),
 • rewitalizacja i adaptacja miejskich lokali w ścisłym centrum Tarnowa na mieszkania oraz lokale użytkowe dla młodych mieszkańców oraz przedstawicieli branż kreatywnych (startupy, freelancerzy, ludzie kultury i nauki),
 • krótkoterminowy wynajem zrewitalizowanych mieszkań w centrum miasta (o dużym potencjale ekonomicznym ) dla turystów,
 • udział miasta w programach rządowych, stwarzających preferencje dla młodych mieszkańców,
 •  preferencje podatkowe dla budujących bursy i akademiki pod kątem rozwoju „akademickiego Tarnowa”.

Główne cele:

troska o zrównoważony rozwój miasta i osiedli, poprawa warunków życia na tarnowskich osiedlach, sprawiedliwy podział środków budżetowych

Program działań (pn. „Tarnów żyje osiedlami”):

 • uzgodnienie i realizacja wspólnie z Radami Osiedli corocznych planów działań na osiedlach,
 • wzmocnienie kompetencji rad i zarządów osiedli (w kierunku modelu menedżerskiego),
 • przywrócenie osiedlowych budżetów obywatelskich,
 • konsekwentna poprawa jakości życia na osiedlach - zieleni, infrastruktury dla dzieci i seniorów, kluby osiedlowe, we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi,
 • skuteczne działania antysmogowe i antyodorowe (m.in. z wykorzystaniem dronów oraz kontrolami Straży Miejskiej),
 • utworzenie na każdym osiedlu niewielkiego, lecz wielofunkcyjnego miejsca spotkań, aktywności pozaszkolnej dzieci i młodzieży oraz działań osób dorosłych,
 • poprawa oświetlenia ulicznego oraz rozwój monitoringu miejskiego,
 • większa troska o osiedlowe place zabaw i obiekty treningowe, z zabezpieczeniem możliwości korzystania z nich również przez z dzieci z niepełnosprawnością – 16 mini ogródków Jordanowskich.
 • poprawa stanu chodników, ulic i parkingów osiedlowych (według ustalonego planu na całą kadencję, z większym głosem decyzyjnym rad osiedli),
 • tworzenie nowych skwerów i „parków kieszonkowych” na osiedlach, większa liczba ławek,
 • tworzenie wybiegów dla zwierząt na osiedlach.

Główne cele:

troska o zrównoważony rozwój miasta, usprawnienie i komunikacja poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji publicznej, optymalizacja ruchu samochodowego w mieście, ekologia i czyste powietrze, rozwiązania e-mobilne i sharingowe

Program działań:

 •  optymalizacja tras i połączeń autobusów miejskich,
 • rozwój komunikacji miejskiej zarówno w mieście jak i w ościennych gminach (oferta nowych połączeń do gminy Skrzyszów i Tuchów),
 • zwiększanie liczby kursów autobusów, poprawa dostępności i punktualności;
 • wprowadzenie rozwiązań nadających autobusom priorytet w ruchu, pierwszy buspas
 • bezpłatne przejazdy dla uczniów tarnowskich szkół (dotyczy również dzieci mieszkańców okolicznych gmin, którzy płacą podatki w Tarnowie,
 • poprawa wygody pasażerów (m.in. autobusy czyste i bez reklam na oknach, możliwość zbliżeniowej zapłaty kartą płatniczą za bilet w autobusie, ambientowa muzyka),
 • bilety autobusowe długoterminowe - wprowadzenie biletów rocznych i półrocznych w preferencyjnych cenach, (przyciągnięcie nowych pasażerów do komunikacji zbiorowej i związanie ich na dłużej),
 • integracja różnych środków transportu, w tym komunikacji indywidualnej i zbiorowej, wdrażanie rozwiązań multimodalnych („przesiadaj się i jedź”), organizacja węzłów przesiadkowych dla autobusów na głównych skrzyżowaniach, tam gdzie spotyka się najwięcej linii autobusowych,
 • budowa węzła przesiadkowego dla autobusów Tarnów-Północ (będzie to mini dworzec dla autobusów dalekobieżnych, które nie wjeżdżają do centrum oraz pętla dla autobusów miejskich),
 • wdrażanie rozwiązań w zakresie e-mobliności, udział Tarnowa w programach rządowych (również we współpracy z Grupą Azoty w zakresie rozwoju technologii e-mobilnych),
 • miejskie e-rowery i e-skutery oraz samochody elektryczne do wypożyczenia na godziny.

Główne cele:

zrównoważony rozwój miasta, poprawa zdrowia mieszkańców, ożywienie centrum miasta, integracja, optymalizacja ruchu samochodowego, ekologia i czyste powietrze, ograniczenie hałasu

Program działań:

 • budowa sieci dróg rowerowych z naciskiem na jakość infrastruktury:
 • budowa nowych dróg rowerowych, zarówno w ramach prowadzonych inwestycji drogowych jak i realizowanych osobnych projektów rowerowych - przykład: trasa rowerowa wzdłuż linii kolejowej nr 91 na terenie miasta, pierwszy etap to odcinek od Lwowskiej do Braci Saków,
 • modernizacja istniejących ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wraz z zapewnieniem odpowiednich parametrów trasy oraz nawierzchni, zastąpienie fazowanej kostki betonowej asfaltem lub tam, gdzie to koniecznie - kostką niefazowaną, likwidacja przeszkód takich jak latarnie, słupy energetyczne i teletechniczne czy kosze na śmieci, poprawa bezpieczeństwa przez jasne oddzielenie ruchu rowerowego od pieszego,
 • zmiany w organizacji ruchu usprawniające poruszanie się rowerem - przykład: wprowadzenie kontraruchu na ulicy Krakowskiej od Batorego do Nowego Światu, umożliwienie ciągłej jazdy rowerem na ścieżkach wzdłuż ulic Słonecznej czy Lwowskiej, bez konieczności schodzenia z roweru,
 • budowa wiat rowerowych na osiedlach oraz montaż stojaków na osiedlach,
 • rozwój systemu rowerów miejskich (m.in. rowery elektryczne, e-skutery), otwarty konkurs na nazwę rowerów miejskich,
 • ograniczenie ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta (Plac Kazimierza, Plac Katedralny, Plac Rybny oraz ulice dochodzące do Rynku),
 • stworzenie parkingów w niewielkiej odległości od wyłączonego z ruchu samochodowego ścisłego centrum,
 • budowa parkletów, woonerfów oraz montaż mebli miejskich,
 • rewitalizacja parków i terenów zielonych (zob. cz. I „Miasto z Energią” – Rewitalizacja)
 • warto skorzystać z wizji tarnowskich społeczników na tzw. Central Bike Lane – pierwszy etap tworzenia Central Parku; jest to pomysłu ciekawy, choć trudny do realizacji i drogi. Można zacząć od stworzenia od ulicy Wałowej, obok Parku Strzeleckiego aż do Parku na Piaskówce prawdziwej autostrady rowerowej. Jej nawierzchnia nadawała by się do jazdy również na rolkach i deskorolce. Trasa mogłaby być główną osią założenia parkowego, całość otoczona zielenią, oświetlona (przykład: Młynówka królewska w Krakowie).
 • tworzenie parków kieszonkowych na osiedlach,
 • poprawa jakości przestrzeni miejskiej, wdrożenie uchwały krajobrazowej i uporządkowanie reklam,
 • objęcie Starego Miasta parkiem kulturowym (redukcja reklam i unifikacja szyldów),
 • wprowadzenie konkursów architektonicznych, jako obowiązku do stosowania przy dużych, miejskich inwestycjach np. budynki i obiekty użyteczności publicznej (odejście w tych przypadkach od formuły „zaprojektuj i wybuduj”),
 • program „MOJA ULICA” – działania we współpracy z uczelniami i szkołami (kierunki: projektowanie, wzornictwo, architektura), integrujące niewielkie społeczności; np.: wspólne projekty małej architektury placów zabaw, projekt gadżetu dla miasta, projekt mebli miejskich czy przystanków. autobusowego, itp.

Główne cele:

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, walka z patologiami, lepsza wykrywalność przestępstw i wykroczeń

Program działań:

 • rozwój monitoringu miejskiego w centrum i na osiedlach,
 • nowoczesne rozwiązania w zakresie monitoringu (video patrole z użyciem drona Straży Miejskiej),
 • systematyczny rozwój i modernizacja oświetlenia miejskiego,
 • zaangażowanie nowych technologii cyfrowych do zarządzania antykryzysowego w mieście,
 • doskonalenie systemów powiadamiania o zagrożeniach,
 • skuteczna walka z dopalaczami, walka z językiem nienawiści oraz przejawami agresji, nacjonalizmu i ksenofobii.

Główne cele:

poprawa jakości życia mieszkańców, efektywne zarządzanie infrastrukturą miejską

Program działań:

 • systematyczne zwiększanie w budżecie kwot na bieżące remonty infrastruktury technicznej i utrzymanie dróg,
 • kompleksowa regulacja pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej (Tarnowskie Wodociągi) oraz studzienek kanalizacji deszczowej (ZDiK) do wysokości nawierzchni jezdni,
 • wprowadzenie zwyczaju spłukiwania wodą ulic i chodników w okresie letnim, co pozwoli dodatkowo zmniejszyć ilość pyłów PM unoszących się w powietrzu,
 • wycinka i przycięcie gałęzi drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych, zasłaniających znaki drogowe i sygnalizatory świetlne,
 • skuteczna walka z odorem z RIPOK-ów; podjęcie działań wspólnie z WIOŚ, Strażą Miejską, WOŚ UMT mających na celu identyfikację problemu, analizę zjawiska i wdrożenie ewentualnych działań naprawczych w celu likwidacji uciążliwości zapachowych dla mieszkańców osiedli,
 • montaż czujników stanu powietrza na osiedlach oraz włączenie ich do systemu monitoringu, działającego online,
 • szeroki program wymiany kotłów z węglowych na gazowe oraz termomodernizacji budynków z wykorzystaniem wszystkich dostępnych funduszy,
 • dalszy rozwój infrastruktury „ciepła miejskiego”, wdrożenie przez MPEC usługi rentalu pieców gazowych na oddalonych osiedlach,
 • zmiana zasad przyznawania dotacji na modernizację instalacji ogrzewania i wymiany pieców, obecnie dotacja nie przysługuje na budynki mieszkalne, gdzie zarejestrowana jest jakakolwiek działalność gospodarcza,
 • zmiana trybu ogłaszania przetargów na inwestycje zapisane w budżecie Gminy (ogłaszanie przetargów po uchwaleniu budżetu, a nie w połowie roku),
 • powołanie doraźnych zespołów osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane dla wsparcia urzędników Magistratu oraz ZDiK na etapie przygotowywania i ogłaszania przetargów,
 • włączenie do procedur przetargowych wykonywanych robót oraz prac odbiorowych inwestycji osiedlowych, przedstawicieli Rady Osiedla właściwej ze względu na miejsce,
 • informowanie Rad Osiedli o procedurach administracyjnych wydawania decyzji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy na wszystkie inwestycje (poza budownictwem mieszkaniowym) na terenie danego osiedla oraz Decyzji pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

Główne cele:

ożywienie gospodarcze miasta, wzrost dochodów, promocja Tarnowa jako miasta do odwiedzenia i zamieszkania

Program działań:

 • zgodnie ze strategią rewitalizacji, określenie miejsc i projektów priorytetowych (m.in. Góra św. Marcina wraz z ruinami zamku oraz Stare Miasto, wysoki priorytet: planty koło dworca PKP, teren byłego Owintaru, „miasto za torami”, Park Sanguszków, modernistyczne Mościce, parki miejskie),
 • kontynuacja programu rewitalizacji Starego Miasta, w tym: remont płyty Rynku oraz miejskich kamienic, rewitalizacja odcinka Krakowska (góra) – Wałowa – Lwowska (góra), m.in. z urządzeniem ścieżek rowerowych, tramwajem retro (na kółkach) jeżdżącym w dwóch kierunkach oraz koncepcją częściowego zadaszenia ul. Wałowej,
 • zakończenie sporu o tereny na Górze św. Marcina, odblokowanie rozwoju tych terenów wraz z rozpoczęciem dużej inwestycji turystycznej o charakterze miastotwórczym (baszta widokowa), w dalszym etapie warto rozważyć stworzenie na Górze św. Marcina Centrum Rozrywkowego z udziałem kapitału prywatnego,
 • zaprojektowanie i urządzenie w Parku Sanguszków „ogrodu włoskiego”,
 • stopniowa realizacja projektu Tarnowskiego Parku Centralnego (uwzględnienie w planach zagospodarowania to pierwszy krok),
 • zagospodarowanie ulicy Taras (oferta dla prywatnych przedsiębiorców),
 • miastotwórcze zagospodarowanie budynku Starej Drukarni na ul. Wałowej (np. na centrum edukacji cyfrowej dla mieszkańców) ,
 • poszerzanie miejskiej bazy atrakcji turystycznych regionu i wydarzeń kulturalnych,
 • otwarcie muzeów w weekendy,
 • przygotowanie koncepcji dalszej rewitalizacji Wątoku (oczyszczanie, regularne koszenie nabrzeży),
 • podprogram „Nowa Marka Tarnowa” - ogólnopolska promocja rzeczywistych atutów miasta, m.in. Tarnowska Nagroda Filmowa (w odnowionej formule), Festiwal TALIA, sukcesy wspinaczy sportowych, Tarnów na szlaku historii Żydów , rzemieślnicy tarnowscy itd.,
 • budowa centrum edukacji cyfrowej dla dzieci i młodzieży (mini Kopernik/„Szczepanik”),
 • organizacja ogólnopolskiego cyklicznego wydarzenia, poświęconego nowej edukacji (np. Targi Edukacji Cyfrowej),
 • kontynuacja iluminacji tarnowskiej architektury i zabytków (nie ponosząc ogromnych nakładów finansowych, miasto uwrażliwia mieszkańców i turystów na otaczające piękno),
 • rewitalizacja miejskich skwerów,
 • powrót do niezrealizowanych w przeszłości konceptów (we współpracy z Politechniką Krakowską), w celu analizy obecnych możliwości realizacji którejś z tych miastotwórczych koncepcji (Mediateka, Wozownia, Muzeum Szczepanika, Panorama Siedmiogrodzka, Budynek Akademii Trzeciego Wieku, Muzeum Szkła, Centrum Kultur Dialogu), włączenie do debaty społecznej także koncepcji Centrum Designu (we współpracy z Grupą Azoty), sprofilowanie takiego centrum na kreowanie idei i produktów pod rozwój nowych technologii oraz koncepcji Przemysł 4.0., smart city i health city (możliwa współpraca z centrami designu w Polsce - Kielce, Cieszyn oraz zagranicznymi instytucjami).
Dział III: Miasto z wrażliwością

Główne cele:

ułatwienia i zachęty do osiedlania się w Tarnowie, pomoc młodym rodzinom, konkurencja o nowych mieszkańców i podatników, zahamowanie wyludniania miasta, przeciwdziałania suburbanizacji

Program działań:

 • zapewnienie miejsc w żłobkach i przedszkolach dla 100 proc. chętnych rodzin,
 • włączenia do miejskiego systemu finansowania żłobki niepubliczne, kluby malucha i opiekunów dziennych,
 • wdrożenie BONU OPIEKUŃCZEGO dla tarnowskich rodzin,
 • w trakcie kadencji 2018-2022 priorytetem będą żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe - sanitariaty, szatnie, kuchnie i świetlice w każdej publicznej placówce będą na miarę XXI wieku,
 • program remontów sal gimnastycznych w szkołach,
 • stworzenie aplikacji miejskiej do korzystania przez mieszkańców z infrastruktury treningowej szkół po godzinach pracy (np. możliwość zarezerwowania w smartfonie szkolnej sali gimnastycznej po godzinach),
 • większa dostępność do półkolonii miejskich,
 • doskonalenie miejskiej oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (również na osiedlach), zabezpieczenie systemu finansowania świetlic młodzieżowych, na poziomie centrów aktywności senioralnych,
 • realizacja programu „Tarnowski Talent”,
 • poszerzenie programu miejskich stypendiów.

Główne cele:

poprawa stanu zdrowia mieszkańców, idea „zdrowego miasta”, poprawa stanu środowiska naturalnego, eliminacja smogu

Program działań:

 • kontynuacja inwestycji w szpitalu i przychodniach miejskich wraz z poszerzaniem oferty i zakresu świadczeń medycznych,
 • zwiększanie nakładów na opiekę senioralną i geriatryczną, tworzenie dziennych ośrodków opieki medycznej,
 • miejskie programy w zakresie telemedycyny (m.in. opaski medyczne dla seniorów),
 • utworzenie centrum wczesnej interwencji terapeutycznej dla dzieci
 • większe nakłady na badania profilaktyczne dla mieszkańców Tarnowa,
 • podjęcie miejskiej uchwały antysmogowej,
 • częste patrole i monitoring jakości powietrza (również z użyciem drona),
 • działania na rzecz selektywnej gospodarki odpadami i idei „ZERO WASTE” (np. instalowanie miejskich automatów do odbioru butelek plastikowych),
 • „odbetonowanie” miasta - sadzenie nowych drzew i krzewów w centrum miasta,

Główne cele:

pomoc mieszkańcom, wyrównywanie szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców

Program działań:

 • wdrożenie nowych programów społecznych przeciwdziałających samotności i wykluczeniu społecznemu m.in. w zakresie integracji sąsiedzkiej, osiedlowej czy międzypokoleniowej,
 • rozwój przedsiębiorczości społecznej, powierzanie miejskich zadań spółdzielniom socjalnym i NGO-som,
 • organizacja konkursów miejskich na innowacje społeczne możliwe do wdrożenia w Tarnowie (np. aplikacje dla osób starszych czy internetowy czat zaufania),
 • klauzule społeczne w miejskich przetargach,
 • integracja działań opieki społecznej miasta w nowej siedzibie, budowa nowej siedziby MOPSu.
 • rozwój form aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami,
 • wdrożenie programu likwidacji barier architektonicznych w mieście,
 • zapewnie pomocy miasta w transporcie osób z niepełnosprawnością,
 • rozwój domowej opieki rehabilitacyjnej,
 • dostosowanie miejskich autobusów do przewozu osób na wózkach inwalidzkich każdego rodzaju,
 • zakup przez miasto przystosowanych rowerów-tandemów oraz skuterów do darmowego wypożyczania na jazdy opiekunów i wolontariuszy z osobą z niepełnosprawnością,
 • tworzenie dziennych domów opieki medycznej,
 • efektywne programy zdrowotne w zakresie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień.

Główne cele:

zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, rozwój kapitału intelektualnego miasta, rozwój twórczej klasy społecznej, podnoszenie rangi miasta jako ważnego ośrodka regionalnego

Program działań:

 • zwiększenie nakładów budżetowych miasta do poziomu docelowo 3% dochodów miasta - #tarnowchcekultury,
 • poprawa oferty dla młodych odbiorców kultury,
 • wdrożenie tarnowskiego bonu kulturalnego,
 • większe nakłady na działalność organizacji pozarządowych w zakresie kultury,
 • wdrożenie mikrograntów miejskich dla organizatorów małych wydarzeń kulturalnych o charakterze osiedlowym,
 • rozwój świetlic osiedlowych i mini domów kultury, stworzenie klubu seniora na tarnowskim Rynku.
 • rozwój i zwiększanie prestiżu imprez flagowych (m.in. Talia, Tarnowska Nagroda Filmowa, Jazz Contest, ArtFest, Scena Otwarta, Galicjaner Sztetl, Szanty),
 • wzbogacenie miejskiej oferty o duży festiwal muzyczny (jako nowy znak rozpoznawczy miasta),
 • budowa klubu muzycznego na 500-700 osób,
 • powstanie biblioteki w nowej formule (wraz z mediateką),
 • koordynacja wydarzeń kulturalnych; platforma dla organizatorów i odbiorców (aplikacja na smartphony).

Główne cele:

zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprawa aktywności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców, rozwój sportu amatorskiego i zawodowego, zabezpieczenie bazy treningowej dla sportowców

Program działań:

 • zwiększenie nakładów budżetowych miasta do poziomu min. 2 mln zł.
 • wdrożenie transparentnego algorytmu podziału dotacji dla klubów sportowych (w zależności od zainteresowania mieszkańców daną dyscypliną sportu i ofertą konkretnego klubu („dotacja idzie za zawodnikiem”),
 • większe wsparcie dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu i rekreacji oraz osiedlowych klubów sportowych,
 • powołanie Tarnowskiej Fundacji Sportu mającej na celu wsparcie profesjonalnych drużyn sportowych,
 • powołanie Rady Sportu i Rady Trenerów do koordynacji działań w obszarze sportu,
 • wsparcie uczniowskich i osiedlowych klubów sportowych oraz działań NGO na tym polu,
 • przyjazna i otwarta szkoła, zajęcia sportowe i dostępność hal sportowych po godzinach pracy szkół dla mieszkańców, stworzenie aplikacji miejskiej do korzystania przez mieszkańców z infrastruktury treningowej szkół po godzinach pracy (np. możliwość zarezerwowania w smartfonie szkolnej sali gimnastycznej po godzinach),
 • rozwój obiektów treningowych dla sportów drużynowych i indywidualnych,
 • atrakcyjna oferta zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów – mieszkańców Tarnowa lub z rodzin płacących podatki w Tarnowie (np. ścianka wspinaczkowa, tenis czy basen),
 • stworzenia miejskiego zaplecza pod udział co najmniej jednej tarnowskiej drużyny w najwyższej klasie rozgrywek w Polsce,
 • organizacja przez Tarnów zawodów Pucharu Świata we wspinaczce ściankowej,
 • europejska promocja miasta poprzez wspinaczkę ściankową i sport balonowy,
 • organizacja zawodów futsalowych z udziałem najlepszych europejskich drużyn,
 • remont stadionu miejskiego w Mościach,
 • budowa małego stadionu piłkarskiego w Mościcach,
 • rewizja koncepcji Centrum Przygotowań Paraolimpijskich w Mościcach,
 • promocja i wzrost nakładów na sport osób z niepełnosprawnościami,
 • remont basenów letnich i budowa nowego.
 • budowa pump-trucka na terenie Pałacu Młodzieży.

Główne cele:

ochrona zwierząt, udogodnienia dla zwierząt i opiekunów

Program działań:

 • budowa nowoczesnej przystani dla zwierząt bezdomnych i przekazanie prowadzenia go organizacji pozarządowej,
 • budowa osiedlowych wybiegów dla zwierząt, rozwój „psich pakietów”,
 • organizowanie akcji chipowania zwierząt,
 • budowa „cmentarza” dla zwierząt.
Dział IV: Miasto obywatelskie

Wprowadzimy w urzędzie miasta pełną przejrzystość pracy i personalną odpowiedzialność urzędników za powierzone im zadania

Każda wydatkowana złotówka na inwestycje miejskie musi być poprzedzona rzetelną analizą finansową i funkcjonalną.

Szczegółowy rejestr wydatków miejskich publikowany w Internecie z łatwym dostępem do tych informacji.

Spółki miejskie nie będą zarządzane przez polityków, dotyczy to również ich rad nadzorczych. Dlatego wprowadzimy konkursy i przekażemy zarządzanie nimi w ręce menedżerów-profesjonalistów, a nie funkcjonariuszy partyjnych.

Prezydent będzie na co dzień dostępny dla mieszkańców Tarnowa podczas spotkań indywidualnych w urzędzie i na osiedlach. Zapisów będzie można dokonać również przez Internet.

Wprowadzimy nowe kanały komunikacji z mieszkańcami (między innymi video chat internetowy).

Stworzymy jasne i sprawiedliwe reguły awansu zawodowego w Urzędzie Miasta. Będziemy przygotowywać zawczasu następców do obejmowania stanowisk pracowników przechodzących na świadczenia emerytalne.

Postaramy się również o poprawienie atmosfery pracy w Urzędzie Miasta, bo ona sprzyja podejmowaniu inicjatywy przez urzędników oraz promuje najbardziej aktywnych i współpracujących z mieszkańcami. Inicjatywa urzędnicza będzie doceniana i premiowana.

Decyzje administracyjne w Urzędzie Miasta będą wydawane szybciej, wprowadzimy do stosowania krótsze terminy niż określone ustawami (zasada max. 7 dni).

Uruchomimy w Tarnowie system powiadamiania przez mieszkańców o koniecznych naprawach, zmianach i kłopotach mieszkańców, poprzez specjalny telefon informacyjny oraz portal „naprawmyTo” i będziemy rozwiązywać zgłoszone problemy.

W ciągu kadencji udostępnimy większość ważnych dla mieszkańców usług urzędu miasta i jednostek podległych w portalu internetowym i aplikacji na smartfony (załatwianie spraw online, bez udawania się do urzędu).

Nowa witryna urzędu miasta będzie bardziej przystępna dla mieszkańców.

Rozszerzymy znacząco funkcjonalność tarnowskiej karty miejskiej o nowe usługi i przywileje (m.in. w zakresie komunikacji miejskiej i roweru miejskiego).

Wdrożymy realne a nie fasadowe konsultacje społeczne z mieszkańcami. Mieszkańcy muszą mieć nieograniczony dostęp do informacji o planach dotyczących ich ulicy czy osiedla.

Przywrócimy kwotę budżetu obywatelskiego na poziomie 4 mln zł z podziałem na projekty miejskie i osiedlowe. Dopracujemy formułę BO, włączając lepsze współdziałanie urzędu ze społeczniczkami.

Wdrożymy system mikro grantów dla organizatorów pikników osiedlowych i małych wydarzeń kulturalnych i sportowych (wypłacanej w uproszczonej do maksimum ścieżce formalnej). Małe granty natomiast będą rozpatrywane transparentnie z pisemnym uzasadnieniem, publikowanym w jawnym rejestrze internetowym.

Ułatwimy społecznikom działanie poprzez stworzenie wypożyczalni sprzętu do organizacji pikników i wydarzeń osiedlowych (nagłośnienie, scena, sprzęt sportowy oraz do animacji kulturalnej).

Jak najwięcej zadań publicznych będziemy chcieli przekazywać organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej.

 

Pobierz program (plik PDF)